Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Новини

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

14 Септември 2023

Открива се процедура за закупуване на технически, информационни и комуникационни  средства по чл. 560 от Кодекса за застраховането.

Срокът по процедурата започва да тече, считано от 15.09.2023 г.

Обособените позиции включват предоставянето на технически и програмни средства. Всички активи следва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от производство.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване на конуси - 500-550 мм.

900

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

Описание

Брой

Закупуване на конуси - 700-750 мм.

900

Спецификацията може да бъде изтеглена ТУК.

Общи изисквания за участие, изпълнението на които се удостоверява чрез представянето на съответните документи:

  1. Данни за лицето, което прави предложението и кратко изложение за дейността му;
  2. Списък на изпълнените аналогични доставки или услуги за последните три години, придружен с удостоверения за добро изпълнение. Списъкът може да съдържа предмет на доставката/услугата, дата или период на извършване, получател;
  3. Техническо предложение за изпълнение на изискванията към предмета;
  4. Сертификати за качество на предлаганите активи (ако е приложимо);
  5. Сертификат за представителство на предлаганата марка (ако е приложимо);
  6. 6. Ценово предложение(представя се в отделно в запечатан плик);
  7. 7. Проект на договор за доставка на активите или изпълнение на услугите;
  8. 8. Документи изискуеми в техническите спецификации;
  9. 9. Участието следва да е обособено по отделни позиции, като може да се участва в повече от една позиция.

Срок за изпълнение на поръчката:

Един месец от сключването на договора или при конкретни случаи съгласно условията, уговорени в договора.

Срок за подаване на оферти:

Офертите се подават в деловодството на Гаранционен  фонд до 16:00 ч. на 02.10.2023 г. Ценовото предложение се представя отделно в запечатан плик.

Място за подаване на оферти:

Деловодството на Гаранционен фонд, находящо се на ул. „Граф Игнатиев“ № 2, ет. 1.

Критерии за оценка на офертите

Изборът на доставчици е на база съответствие на оферираното с техническата спецификация и оптимална цена.

Лице за контакт:

Делян Делчев, тел. 02 980 30 49, е-mail: d.delchev@gfund.bg