Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

І.Завеждане на претенция

  /   І.Завеждане на претенция

І. Завеждане на претенция

1. Увреденото лице подава писмена молба (уведомление), с която предявява претенция за обезщетение за неимуществени вреди. Формулярът за завеждане на претенция е стандартизиран и може да бъде изтеглен тук.

2. Към молбата задължително се прилагат писмени доказателства (документи) свързани с пътнотранспортното произшествие, както и удостоверение за банкова сметка на увреденото лице или негов пълномощник.

3. Увреденото лице може да подаде молбата, заедно с писмените доказателства:

  • Лично или чрез пълномощник. В пълномощното е необходимо да е вписано, че пълномощникът има право да предявява претенция за изплащане на неимуществени вреди пред Гаранционния фонд.

4. Молбата, заедно с писмените доказателства, може да се подаде

  • до Гаранционния фонд- в офиса на фонда или по поща, като препоръчана пратка с обратна разписка на адрес на Гаранционния фонд : гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4
  • или
  • до всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите, съответно задължителна застраховка "Злополука" на пътниците. Застрахователят предава на Гаранционния фонд всички документи по приетата и обработена при него  претенция в срок от 7 дни от завеждането й.

5. Завеждане на претенцията в регистъра на Гаранционния фонд

  • Молбата с приложените доказателства, се завеждат в регистър съгласно Вътрешните правила на Гаранционния фонд. Всяка заведена претенция се удостоверява с входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд и се образува щета (ликвидационна преписка) с отделен номер.