Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за неимуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за неимуществени вреди

Уреждане на претенции за неимуществени вреди вследствие на загуба на живот или телесни увреждания и изплащане на обезщетения от „Фонд за незастраховани МПС“ към Гаранционния фонд

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
ІІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт
ІV.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението
V.Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

ІV. Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението

1. При смърт или телесни увреждания, претенцията и представените доказателства се разглеждат от експертна застрахователно-медицинска комисия (комисията) към Гаранционния фонд, назначена със заповед на Изпълнителните директори.

2. Комисията прави писмено предложение до Управителния съвет на ГФ относно основанието и размера на обезщетението на увреденото лице в съответствие с представените доказателства при съобразяване със следните критерии:

  • Кръгът на лицата, които имат право на обезщетение за претърпени неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания;
  • Тежестта и сериозността на уврежданията, претърпените болки и страдания.
  • При смърт-обстоятелствата, при които е настъпила смъртта, възрастта на починалия, отношенията между починалия и неговия наследник, който предявява претенцията за неимуществени и имуществени вреди;
  • При телесни увреждания- обстоятелствата, при които е настъпило събитието, възрастта на пострадалото лице, характерът на увреждането, функционалните последици в зависимост от степента на телесната повреда- лека, средна, тежка;
  • Допринасяне за настъпване на вредоносния резултат с действия или бездействия на пострадалото лице.
  • Фактическата обстановка при настъпване на събитието в случай, че на пострадалия са били известни обстоятелства, способствали за настъпване на смъртта или увреждането.

3. Размерът на обезщетението за претърпени неимуществени вреди и свързаните с тях имуществени вреди, вследствие на смърт или телесни увреждания, се одобрява от Управителния съвет на фонда въз основа на всички представени доказателства, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.

4. Размерът на обезщетението, изплащано от фонда, не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие.