Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за неимуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за неимуществени вреди

Уреждане на претенции за неимуществени вреди вследствие на загуба на живот или телесни увреждания и изплащане на обезщетения от „Фонд за незастраховани МПС“ към Гаранционния фонд

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
ІІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция по застраховка "Злополука" на пътниците в обществения транспорт
ІV.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението
V.Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

І. Завеждане на претенция

1. Увреденото лице подава писмена молба (уведомление), с която предявява претенция за обезщетение за неимуществени вреди. Формулярът за завеждане на претенция е стандартизиран и може да бъде изтеглен тук.

2. Към молбата задължително се прилагат писмени доказателства (документи) свързани с пътнотранспортното произшествие, както и удостоверение за банкова сметка на увреденото лице или негов пълномощник.

3. Увреденото лице може да подаде молбата, заедно с писмените доказателства:

  • Лично или чрез пълномощник. В пълномощното е необходимо да е вписано, че пълномощникът има право да предявява претенция за изплащане на неимуществени вреди пред Гаранционния фонд.

4. Молбата, заедно с писмените доказателства, може да се подаде

  • до Гаранционния фонд- в офиса на фонда или по поща, като препоръчана пратка с обратна разписка на адрес на Гаранционния фонд : гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4
  • или
  • до всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите, съответно задължителна застраховка "Злополука" на пътниците. Застрахователят предава на Гаранционния фонд всички документи по приетата и обработена при него  претенция в срок от 7 дни от завеждането й.

5. Завеждане на претенцията в регистъра на Гаранционния фонд

  • Молбата с приложените доказателства, се завеждат в регистър съгласно Вътрешните правила на Гаранционния фонд. Всяка заведена претенция се удостоверява с входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд и се образува щета (ликвидационна преписка) с отделен номер.