Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за имуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за имуществени вреди

Уреждане на претенции за обезщетение за имуществени вреди и изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от „Фонд за незастраховани МПС“

 

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция
ІІІ.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.
ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

  • В срок до три месеца от датата на завеждане на претенцията, Управителният съвет на Гаранционния фонд се произнася с решение по нея.
  • Увреденото лице (или упълномощено от него лице) се уведомяват писмено за решението и мотивите за него по предявената претенция.
  • При определено обезщетение по претенцията, сумата се превежда по банков път, по посочената сметка на увреденото лице или на изрично упълномощено за целта лице. Пълномощното трябва да е съобразено с нормативната разпоредба на чл. 558, ал.6 от Кодекса за застраховане.
  • Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, се изисква представяне на удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство поради настъпилата тотална щета.

  • Гаранционният фонд може да откаже изплащане на обезщетение, когато не е налице основание за плащане или когато представените доказателства не са били достатъчни за установяване на основанието или размера на обезщетението.