Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за имуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за имуществени вреди

Уреждане на претенции за обезщетение за имуществени вреди и изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от „Фонд за незастраховани МПС“

 

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция
ІІІ.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.
ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

І. Завеждане на претенция

 1. Увреденото лице трябва да подаде писмена молба (уведомление), с която да предяви претенциите за обезщетение за имуществени вреди. Формулярът за завеждане на претенция е стандартизиран и може да бъде изтеглен тук.
 1. Към молбата (уведомлението) задължително се прилагат писмени доказателства (доказателствени документи) относно пътнотранспортното произшествие, правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието и размера на причинените вреди.
 1. Предоставят се пълни и точни данни за банкова сметка, по която да се извършват плащанията - удостоверение или друг документ, съдържащ тези данни.
 1. Увреденото лице може да подаде молба (уведомление), заедно с писмените доказателства:
 • Лично
 • Чрез пълномощник, като в този случай задължително се прилага пълномощно в оригинал, с нотариална заверка на подписа, когато това лице е различно от адвокат. Когато се подава от адвокат, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от Закона за адвокатурата. В пълномощното е необходимо да са вписани правомощия, от името на увреденото лице, пълномощникът да предявява претенции за изплащане на имуществени вреди пред Гаранционния фонд.
 1. Молбата (уведомлението), заедно с писмените доказателства, може да се подаде:
 • Пряко до Гаранционния фонд - в офиса на фонда или по поща, като препоръчана пратка с обратна разписка.

       Адресът на Гаранционния фонд е: гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4

       или

 • До всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите, съответно задължителна застраховка "Злополука" на пътниците. Застрахователят предава на Гаранционния фонд, всички документи по заведената претенция в срок от 7 дни от завеждането й.
 1. Завеждане на претенцията в регистъра на Гаранционния фонд
 • Молбата (уведомлението), с опис на приложените доказателства, се завеждат в регистър съгласно вътрешните правила на Гаранционния фонд.Всяка заведена претенция се удостоверява, като се поставя входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд на молбата (уведомлението) и се образува щета (ликвидационна преписка) под отделен номер във водения от него регистър на щетите, свързан с входящия номер на молбата (уведомлението).