Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Уреждане на претенции за имуществени вреди

  /  
  /   Уреждане на претенции за имуществени вреди

Уреждане на претенции за обезщетение за имуществени вреди и изплащане на обезщетения по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите от „Фонд за незастраховани МПС“

 

І.Завеждане на претенция
ІІ.Необходими писмени доказателства (документи) при завеждане на претенция
ІІІ.Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението.
ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

І. Завеждане на претенция

 1. Увреденото лице трябва да подаде писмена молба (уведомление), с която да предяви претенциите за обезщетение за имуществени вреди. Формулярът за завеждане на претенция е стандартизиран и може да бъде изтеглен тук.
 1. Към молбата (уведомлението) задължително се прилагат писмени доказателства (доказателствени документи) относно пътнотранспортното произшествие, правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието и размера на причинените вреди.
 1. Предоставят се пълни и точни данни за банкова сметка, по която да се извършват плащанията - удостоверение или друг документ, съдържащ тези данни.
 1. Увреденото лице може да подаде молба (уведомление), заедно с писмените доказателства:
 • Лично
 • Чрез пълномощник, като в този случай задължително се прилага пълномощно в оригинал, с нотариална заверка на подписа, когато това лице е различно от адвокат. Когато се подава от адвокат, се прилагат разпоредбите на чл. 25 от Закона за адвокатурата. В пълномощното е необходимо да са вписани правомощия, от името на увреденото лице, пълномощникът да предявява претенции за изплащане на имуществени вреди пред Гаранционния фонд.
 1. Молбата (уведомлението), заедно с писмените доказателства, може да се подаде:
 • Пряко до Гаранционния фонд - в офиса на фонда или по поща, като препоръчана пратка с обратна разписка.

       Адресът на Гаранционния фонд е: гр. София, п.к. 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 4

       или

 • До всеки застраховател, предлагащ задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите, съответно задължителна застраховка "Злополука" на пътниците. Застрахователят предава на Гаранционния фонд, всички документи по заведената претенция в срок от 7 дни от завеждането й.
 1. Завеждане на претенцията в регистъра на Гаранционния фонд
 • Молбата (уведомлението), с опис на приложените доказателства, се завеждат в регистър съгласно вътрешните правила на Гаранционния фонд.Всяка заведена претенция се удостоверява, като се поставя входящ номер от деловодството на Гаранционния фонд на молбата (уведомлението) и се образува щета (ликвидационна преписка) под отделен номер във водения от него регистър на щетите, свързан с входящия номер на молбата (уведомлението).

ІІ. Писмени доказателства (документи), които се прилагат към молбата (уведомление) за предявяване на претенции за обезщетение

 1. Документи за удостоверяване на настъпването на пътнотранспортно произшествие:
 • Констативен протокол или протокол за пътнотранспортно произшествие или удостоверение, изготвени от органите на Министерството на вътрешните работи, удостоверяващи настъпването на ПТП - оригинал. Представянето на други доказателства за установяване на ПТП не е задължително.
 • Двустранен констативен протокол за ПТП
 1. Документи, удостоверяващи правото на увреденото лице да получи обезщетение във връзка със събитието:
 • Копие от регистрационния талон на увреденото МПС
 • Удостоверение за наследници в оригинал - актуално към датата на претенцията, в случаите, при които молбата /уведомлението/ се подава от наследник /наследници/
 • Завереното копие на акт за смърт
 1. Документи, удостоверяващи размера на причинените вреди:
 • Протокол за оглед от застраховател, когато такъв е извършван във връзка с претенция за увреденото имущество, заверен с подпис и печат от застрахователя
 • Снимков материал, документиращ вредите, от който да са видни рамата (VIN номер) и  регистрационният номер на увредения автомобил
 • Документите за извършен ремонт на увреденото имущество
 • Заверени преписи от влязло в сила решение, с което размера на причинените имуществени вреди се определя от съдебен орган и експертиза за оценката на вредите
 • Изпълнителен лист - в оригинал

За определяне на обезщетението може да се изискват и други документи, необходими за установяване на обстоятелствата за настъпване на пътнотранспортното произшествие, основанието за плащане и размера на вредите.

ІІІ. Оценка на причинените вреди и определяне на размера на обезщетението

 • Размерът на обезщетението за претърпени имуществени вреди се определя от Управителния съвет на Гаранционния фонд въз основа на оценка на щетите по единната методика за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства по реда на Наредба No. 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане.
 • Оценката на вредите и определянето на размера на обезщетението се извършва, след като увреденото лице е представило всички изискани документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите, но не по-късно от три месеца от датата на завеждане на претенцията.
 • Размерът на обезщетението не може да надхвърля размера на минималната застрахователна сума по задължителните застраховки, определена за годината, в която е настъпило пътнотранспортното произшествие, а за другите имущества - въз основа на правила за определяне на обезщетенията за вреди на имущества, различни от моторни превозни средства.

ІV. Произнасяне по претенция и изплащане на обезщетение за имуществени вреди

 • В срок до три месеца от датата на завеждане на претенцията, Управителният съвет на Гаранционния фонд се произнася с решение по нея.
 • Увреденото лице (или упълномощено от него лице) се уведомяват писмено за решението и мотивите за него по предявената претенция.
 • При определено обезщетение по претенцията, сумата се превежда по банков път, по посочената сметка на увреденото лице или на изрично упълномощено за целта лице. Пълномощното трябва да е съобразено с нормативната разпоредба на чл. 558, ал.6 от Кодекса за застраховане.
 • Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, се изисква представяне на удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство поради настъпилата тотална щета.

 • Гаранционният фонд може да откаже изплащане на обезщетение, когато не е налице основание за плащане или когато представените доказателства не са били достатъчни за установяване на основанието или размера на обезщетението.