Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

ЗК "Олимпик"

  /  
  /   Коментари на Гаранционния фонд по често задавани въпроси, свързани с ЗК "Олимпик“

Коментари на Гаранционния фонд по често задавани въпроси, свързани с ЗК "Олимпик“

03 Март 2022 г.

В Гаранционния фонд се получават редица запитвания относно ЗК "Олимпик“ от граждани, адвокати и други заинтересовани лица. С оглед интереса към темата и при отчитане на обществените ползи от обективна и коректна информация, Гаранционният фонд обобщи своите коментари по най-често задаваните въпроси. Целта е да се подпомогне по-доброто разбиране относно процесите, последователността на стъпките и действията по случая „Олимпик“ сред по-широк кръг заинтересовани лица.

1. Какви са етапите, през които трябва да се премине и които трябва да се финализират, преди да стартира изплащането на вземанията по застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“?

За да се стартира процесът по изплащане на вземанията по застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“, най-общо е необходимо последователното във времето финализиране на следните етапи:

Първи етап: Определяне на институция, която да носи финансовата отговорност по отношение на отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“. Този етап успешно и в полза на българската страна бе завършен с решението на арбитъра към Съвета на бюрата от октомври 2021 г., като отговорната институция е кипърският Гаранционен фонд.

Логиката сочи, че за да се пристъпи към каквото и да е плащане, на първо място трябва да е ясно кой е платецът. С други думи, определянето на институцията, носеща финансовата отговорност по отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“, е в същността на казуса и е първата отправна точка за последващото му разрешаване.

Българската страна винаги е поддържала позицията, че финансовата отговорност следва да се поеме от гаранционния фонд от държавата по произход на застрахователя в неплатежоспособност, в случая Кипър. Тази позиция бе оспорвана от кипърския Гаранционен фонд, като към момента на възникване на казуса „Олимпик“ липсваше единна и общо приложима уредба на равнище ЕС в областта на компенсирането на ползвателите на застрахователни услуги в случай на несъстоятелност на застраховател. В тези условия българският Гаранционен фонд се позова на Конвенцията от 1995 г. за правото на регрес между гаранционните фондове. След отказ от страна на кипърския Гаранционен фонд да признае приложимостта й по казуса, българският Гаранционен фонд заведе иск пред Съвета на бюрата, като изходът от делото е известен. Описаните процеси продължиха 4 години, което се дължи както на сложността и спецификите на международните правни преговори и действия и идващата от там времеемкост, така и на позицията на другата страна по спора – кипърския Гаранционен фонд. Въпреки това, българският Гаранционен фонд успешно защити интересите на българските граждани.

Втори етап: Наличие на ясно разписани и взаимно приети между страните механизми и процедури, по които да се извършват плащанията, т.е. Техническо споразумение

Този етап включва разработване и подписване на Техническо споразумение между българския и кипърския Гаранционен фонд, като към момента активно се работи с цел финализиране на процеса. Нека посочим, че това е етап, при който, чрез преговори между страните, се адресира обхватът на вземанията, определят се процедурите и механизмите на плащане на вземанията, механизмите за възстановяване от страна на кипърския Гаранционен фонд на платените от българския Гаранционен фонд суми, както и други съществени аспекти на процеса. Без финализирането на този етап практически е невъзможно да стартират каквито и да е плащания.

Целта на българския Гаранционен фонд е бързото финализиране на процеса по сключване на Техническото споразумение при осигуряване на максимално благоприятни условия за българската страна. Но освен българският Гаранционен фонд в процеса участват и още две страни – кипърският Гаранционен фонд и ликвидаторите на „Олимпик“. Именно от тяхната готовност за сътрудничество, кооперативност и експедитивност зависи финализирането на този етап.

2. Защо изплащането на вземанията по застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“ не може да започне само въз основа на решението на арбитъра към Съвета на бюрата от октомври 2021 г.?

Решението на арбитъра към Съвета на бюрата дава отговор на въпроса „кой е платецът, кой носи финансовата отговорност“, но то не решава съществени и практически ориентирани въпроси, които много опростено може да опишем като „какво точно и как точно ще се плаща“. Те се адресират именно чрез Техническото споразумение. Чрез него се определя обхватът на вземанията, определят се процедурите и механизмите на плащане на вземанията, механизмите за възстановяване от страна на кипърския Гаранционен фонд на платените от българския Гаранционен фонд суми, както и други съществени аспекти на процеса. Затова, без финализирането на този етап практически е невъзможно да стартират каквито и да е плащания.

3. Защо толкова години се бави изплащането на вземанията по застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“?

Накратко, причината е в продължителността на описания в горен въпрос етап 1 - Определяне на институция, която да носи финансовата отговорност по отношение на отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“. Това, от своя страна, е свързано с отказа на кипърския Гаранционен фонд да признае, че финансовата отговорност следва да се поеме от гаранционния фонд от държавата по произход на застрахователя в неплатежоспособност. Българската страна винаги е поддържала именно позицията, че отговорността е на кипърския Гаранционен фонд. Нека също посочим, че в Кодекса за застраховане е залегнало, че Гаранционният фонд, чрез управлявания от него „Обезпечителен фонд“, има право да компенсира увредените лица в случай на несъстоятелност на застраховател със седалище Република България. От покритието му са изключени застрахователи със седалище в държава от ЕС, извършващи дейност чрез клон в България, какъвто е случаят с „Олимпик“. Трябва да се отчете, че към момента на възникване на казуса „Олимпик“ липсваше единна и общо приложима уредба на равнище ЕС в областта на компенсирането на ползвателите на застрахователни услуги в случай на несъстоятелност на застраховател. В тези условия българският Гаранционен фонд се позова на Конвенцията от 1995 г. за правото на регрес между гаранционните фондове. След отказ от страна на кипърския Гаранционен фонд да признае приложимостта й по казуса, българският Гаранционен фонд заведе иск пред Съвета на бюрата. С арбитражното решение казусът бе решен в полза на българската страна. От решението произтича, че финансовата отговорност по отношение на отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“ носи кипърският Гаранционен фонд. Така успешно, след 4 години проактивни действия на Гаранционния фонд, бе завършен етап 1 от цялостния процес и се постави начало на процеса по изработване и сключване на Техническо споразумение (етап 2).   

Важно е подчертаем, че вече са приети и обнародвани изменения в Моторната директива, като сред промените е въвеждането на хармонизиран механизъм за компенсация в случай на неплатежоспособност на застраховател, предоставящ задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. В него е залегнал принципът, че отговорност при компенсиране в случай на неплатежоспособност на застраховател има гаранционната схема в държавата по произход на застрахователя.

 

4. Кога ще бъде сключено Техническото споразумение?

Целта на българския Гаранционен фонд е бързото финализиране на процеса по сключване на Техническото споразумение при осигуряване на максимално благоприятни условия за българската страна. Заедно с това следва да се отчита, че в този процес, освен българският Гаранционен фонд участват и още две страни – кипърският Гаранционен фонд и ликвидаторите на „Олимпик“. Именно от тяхната готовност за сътрудничество, кооперативност и експедитивност зависи финализирането на този етап.

5. Как ще се оповести датата, от която ще стартира изплащането на вземанията по застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“?

След финализиране на процеса по сключване на Техническото споразумение Гаранционният фонд ще оповести датата от която ще започнат плащанията, както и реда и условията за това публично – чрез официалния си сайт и медиите.

Бихме искали изрично да напомним на гражданите, които се обръщат към Гаранционния фонд с настояване да им бъде съобщена конкретна дата, че оповестяването на тази информация не се извършва чрез двустранна кореспонденция по електронна поща между частни лица и Гаранционния фонд.  

6. Защо Гаранционният фонд не е публикувал решението на арбитъра по проведеното пред Съвета на бюрата дело между българския Гаранционен фонд и кипърския Гаранционен фонд?

Арбитражното решение по проведеното пред Съвета на бюрата дело между Гаранционен фонд на Република България и Гаранционния фонд на Република Кипър касае спор между двата правни субекта и диспозитивът му няма приложение спрямо трети лица. В допълнение, то съдържа клауза за конфиденциалност, като не може да бъде разкривано в неговата цялост. С други думи, арбитражното решение не е публичен документ.

Възможно е интересът към арбитражното решение да се дължи на погрешната представа, че в него се съдържа информация, която се отнася до практически и технически аспекти, свързани с изплащането на вземанията по застрахователни договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“ или други технически детайли.

Такава информация в него няма и няма как има доколкото същността на арбитражното решение касае приложимостта на Конвенцията относно регресните претенции между гаранционните фондове при несъстоятелност на застраховател, предлагащ застраховка отговорност за вреди, причинени на трети лица от МПС, опериращ на единния пазар от 24.07.1995г.

Публично е оповестено решението на арбитъра, а именно, че Конвенцията е приложима по казуса „Олимпик“, съответно кипърският Гаранционен фонд е отговорен по отношение на застрахователните договори, сключени чрез българския клон на "Олимпик“. Самата Конвенция представлява частен документ, който има обвързваща сила само между страните, които са го подписали.

Във връзка с някои неясно поставени въпроси използваме възможността да поясним отново, че арбитражното дело, което заведе българския Гаранционен фонд срещу Гаранционния фонд на Република Кипър във връзка с несъстоятелността на застрахователна компания „Олимпик“ е пред Съвета на бюрата. Съветът на бюрата е международна организация, в чийто състав влизат 46 различни национални бюра на автомобилните застрахователи, които са членове на системата Зелена карта. Повече информация за дейността на организацията може да намерите на сайта й - www.cobx.org.