Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Обезпечителен фонд

  /  
  /   Обезпечителен фонд

Обезпечителният фонд е създаден и се управлява от Гаранционния фонд, съгласно Кодекса за застраховане и други приложими нормативни разпоредби.

Целта на фонда е защита на потребителите в случай на несъстоятелност на застраховател със седалище Република България или клон на застраховател от трета държава, регистриран в Република България само за извършваната чрез клона дейност в страната.

І. Какво гарантира?

Чрез Обезпечителният фонд се гарантират и изплащат: 

  • Вземанията/дължимите обезщетения на увредените лица по задължителните застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и „Злополука“ на пътниците в обществения транспорт. Вземанията на всяко лице са гарантирани в пълен размер до размера на минималните задължителни застрахователни суми по съответните застраховки.
  • Вземанията по животозастраховки (застраховки по раздел І от приложение №1 от Кодекса за застраховане) на всяко застраховано лице в размер общо до 196 000 лв.

ІІ. Как се финансира?

Обезпечителният фонд основно се финансира от годишните вноски на  застрахователите.  Размерът на вноските се определя всяка година от Комисията за финансов надзор по предложение на Гаранционния фонд. Той не може да е по-нисък от минималния размер на вноските, посочен в Кодекса за застраховане: 

  • За всяка полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите - по 1,50 лв.
  • При застраховка „Злополука“ на пътниците- за всяко място без това на водача -  по 0,20 лв.
  • За застраховано лице по рискова животозастраховка - по 0,70 лв.
  • За застраховано лице по друга животозастраховка - по 1 лв., но не повече от 2 на сто от дължимата годишна премия.

През 2023 г. вноската към Обезпечителния фонд за всяко застраховано МПС по „Гражданска отговорност на автомобилистите“ е в размер на 3.50 лв.

Други източници на финансиране могат да са приходи от вземания по регресни искове, доходи от инвестиране средствата на фонда и други, описани в Кодекса за застраховане.

ІІІ. Какъв е редът при изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на застраховател?

След влизане в сила на решението за обявяване в несъстоятелност на застраховател, се изготвя списък на дължимите гарантирани вземания.

В срок до 14 дни след утвърждаване на списъка Гаранционният фонд оповестява в най-малко два централни ежедневника датата, от която могат да започнат изплащанията на дължимите вземания  и банката, чрез която ще се извършват.

Плащанията се извършват от Гаранционния фонд по банков път в лева. При вземания, деноминирани в чужда валута, сумата се изплаща в лева по централния курс на БНБ към началната дата на изплащане на вземанията.