Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Информация за управление на бисквитките

Нормативна уредба

  /  
  /   Нормативна уредба

Кодекс за застраховането

Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд

Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане. по застраховки „Гражданска отговорност“ на автомобилистите „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз

Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защита на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането

Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. (изм. и доп., ДВ. бр.19 от 25.04.2017 г. ) за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд

Правила за обявяване на невалидни и на анулирани знаци по смисъла на Наредба № 49 за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превозПравила за управление на жалбите в Гаранционния фонд

Политика на Гаранционния за защита на личните данни

Уведомление за поверително третиране на лични данни

Образец на форма за искане от субект на данните

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Директива 2009/103/ЕО на Еевропейския палрамент и на Съвета от 16.09.2009

Директива на Съвета от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка (72/166/EИО)

Директива 2005/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2005 за изменение на Директиви 72/166/ЕИО, 84/5/ЕИО, 88/357/ЕИО и 90/232/ЕИО на Съвета и Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на застраховка „Гражданска отговорност“ относно използването на моторни превозни средства

Директива 2009/103/ЕО НА Европейския Парламент и на Съвета от 16.09.2009 относно застраховката "Гражданска отговорност" при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка

Директива 2000/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета (Четвърта директива за автомобилното застраховане)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Декларация Родител - настойник

Бланка за подаване на жалба/сигнал до Гаранционния фонд

Двустранен констативен протокол за пътно-транспортно произшествие

Правила за управление на жалбите в Гаранционния Фонд